The Boy in the Striped Pajamas

 

 

Tinan realija: 2008

Generu: Drama, Thriller

 

Film ida ne’e kona ba labarik ho tinan 8, Bruno, husi família Komandante Militar Nazi iha segunda geurra mundial. Bruno husik hela nia amigo sira iha Berlin hodi ba hela iha fora Berlin. Tamba amigo la iha Bruno mos hahu explora iha ai-laran no to’o hetan Kampu konsentrasaun ida. Iha fatin ne’e, nia halo amigo ho labarik judeu ida naran Shmuel ho tinan 8 mos. Bruno sempre subar ai-han sira husi nia uma hodi ba fo Shmuel no sira sai tia amigo diak maske sira hasoru malu ho moru arami mak fahe sira. Bruno nia Aman nia tarefa mak toma konta ba iha kampu konsentrasun ne’ebe nakonu ho ema judeu hodi oho sira ho maneira sunu iha fornu laran. Tamba iha komplikasaun entre Bruno nia Inan-Aman, Bruno nia Aman deside hodi haruka Bruno, nia bin no nia Inan atu muda ba fali fatin seluk. Bruno mos halai fali ba Kampo konsentrasaun, ke’e moru arami no Bruno tama ba iha laran. Shmuel fo faru ba nia hodi troka no sira rua komesa ba kampu laran hodi buka Shmuel nia Aman. Maibe wainhira sira tama iha sala ida ne’ebe nakonu ho ema judeu sira hodi hahu buka, maibe soldaduu Nazi haruka ema tomak iha sala laran ne’e hodi ba forma iha liur no hatama ba iha fornu no sunu moris sira ho ema besik 100. Bruno nia Aman no Inan mai buka tama to’o iha kampu konsentrasaun maibe tarde no la konsege salva Bruno.

Hare nia trailer:
_$`Synopsis iha tetum foti husi kolega ida`$_

 

Link atu download full movie:


Megaupload


publika husi asau às 02:43